Pri nákupe 2 produktov nakupujte s doručením ZADARMO.

Všeobecné obchod. podmienky

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti medzi Predávajúcim, ktorým je FAMIZ, s.r.o. so sídlom  Dolichénska 3, 85110 Bratislava IČO: 48251011 DIČ: 2120118407, zapísaným v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka č. 105926/B (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.
 2. Tieto VOP v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito VOP. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.).
 3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje Predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje Predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

článok I

Kontaktné údaje Predávajúceho

 • obchodné meno: FAMIZ, s.r.o.
 • sídlo: Dolichénska 3, 85110 Bratislava
 • IČO: 48251011  
 • IČ DPH: SK2120118407
 • DIČ: 2120118407(Predávajúci nie je platcom DPH)
 • zastúpený: Mgr. Zuzana Jánošová – konateľ spoločnosti
 • zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 105926/B
 • meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku obchodu: Zuzana Jánošová
 • kontaktná adresa elektronickej pošty: info@babygift.sk
 • kontaktné telefónne číslo: 00421 905 537 401, v pracovných dňoch: Po-Pi od 9.00h – 17.00h.
 • číslo bankového účtu pre bezhotovostné platby: 2944008834/1100  alebo SWIFT: GIBASKBX, IBAN: SK SK7911000000002944008834
 • orgán dozoru:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

Sekretariát úradu: +421 /2/ 3231 3214

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č.: 02/ 58272 172-3, 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170
e-mail: lubica.petiova@soi.sk
anna.dubekova@soi.sk

 

Kupujúci:

 • kupujúcim sa rozumie fyzická osoba – spotrebiteľ, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a právnická osoba.
 • práva vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov sa priznávajú aj právnickej osobe, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, pričom na tieto účely sa táto osoba považuje za spotrebiteľa.

Právne vzťahy medzi Predávajúcim a kupujúcim výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


článok II

Objednávka tovaru

Predávajúci garantuje výšku ceny, ktorá je platná v čase vykonania objednávky. Všetky ceny sú zmluvné. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru Predávajúcim na stránkach e-shopu babygift.sk.

Pre vykonanie objednávky kupujúci vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár, zvolí si miesto a spôsob doručenia tovaru, spôsob platby a po záverečnom zobrazení zadaných informácií a ich kontrole objednávku odošle (objednávka). Kúpna zmluva je uzavretá v okamihu, keď Predávajúci zašle kupujúcemu email, ktorým akceptuje objednávku ( ďalej len „Akceptácia objednávky“), v ktorom bude uvedené najmä:

 • identifikácia predávajúceho a kupujúceho,
 • jedinečné číslo objednávky,
 • dátum a čas uskutočnenia objednávky,
 • názov tovaru, jeho objednané množstvo, jednotkovú a konečnú cenu tovaru,
 • kupujúcim zvolený spôsob dopravy a platby, doručovaciu adresu,
 • údaj o cene tovaru a/alebo iných služieb,
 • cena prepravy / doručenia,
 • konečná cena objednávky, ktorú kupujúci zaplatí,
 • informácie o dodacej lehote, v ktorej bude tovar pripravený k preprave / odoslaniu.

Akceptácia objednávky  slúži zároveň ako potvrdenie objednávky Predávajúcim. Na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim budú kupujúcemu v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom predmetnej objednávky.

Cenu tovaru si môže kupujúci overiť pri jednotlivom tovare. Poplatok za prepravu (doručenie) budú kupujúcemu oznámené aj počas zadávania objednávky. Pred odoslaním objednávky bude zobrazená konečná cena za objednávku tovaru, ktorá pozostáva z ceny tovaru a súvisiacich poplatkov. Odoslaním objednávky kupujúci túto konečnú cenu potvrdí tlačidlom s označením „Objednávka s povinnosťou platby“, pričom Predávajúci kupujúceho týmto v súlade s ust. § 4 ods. 2 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) výslovne oboznamuje s tým, že súčasťou objednávky je aj povinnosť zaplatiť cenu.

Uzavretá kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná za účelom jej riadneho splnenia a nie je prístupná iným nezúčastneným stranám. Kupujúci má možnosť pred konečným odoslaním objednávky ju skontrolovať, prípadne opraviť. Kupujúci má možnosť sa kedykoľvek oboznámiť s informáciami o spôsobe vykonania objednávky v týchto obchodných podmienkach zverejnených na stránke  e-shopu babygift.sk.

Predávajúci jasným, jednoznačným a zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok v súlade s ust. § 3 ods. 1 a 2 Zákona.

Ak Predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa ust. § 3 ods. 1 písm. e) Zákona alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa ust. § 3 ods. 1 písm. i) Zákona, kupujúci/kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

 

článok III

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

 1. dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 3. bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v ust. § 3 ods. 1 Zákona vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 4. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný Predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito VOP alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je Predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti Predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané Predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, Predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

článok IV

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci bol Predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

Kupujúci je povinný:

 1. prevziať objednaný a dodaný tovar,
 2. zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 3. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

článok V

Stornovanie objednávky

Kupujúci a Predávajúci majú právo bez udania dôvodu stornovať vykonanú objednávku až do momentu, kým kupujúcemu nebude doručená Akceptácia objednávky. Stornovanie sa vykoná a oznámi buď zaslaním emailu, alebo telefonicky. Ak stornuje objednávku Predávajúci, spravidla uvedie dôvod, pre ktorý nie je možné objednávku uskutočniť. Stornovanie objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy alebo vykonanie zmien v jej obsahu je možné len po predchádzajúcej dohode kupujúceho a Predávajúceho.
V prípade tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, ktorý Predávajúci nemá štandardne vo svojej ponuke, môže byť kupujúcemu účtovaná zálohová platba vo výške 50% z celkovej ceny objednaného tovaru. Kupujúci je oprávnený stornovať takúto objednávku pred dodaním tovaru, a tým odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to zaplatením odstupného vo výške 50% z celkovej ceny tovaru, pričom Predávajúci je oprávnený zálohovú platbu započítať na odstupné.

článok VI

Dodanie tovaru

Dodanie tovaru je možné iba spoločnosťou GLS SLOVAKIA. O tejto skutočnosti bude kupujúci informovaný aj počas vykonávania objednávky.

Miestom dodania je dodacia adresa kupujúceho uvedená v objednávke tovaru (tovar sa považuje za dodaný jeho doručením na túto dodaciu adresu).

Zodpovednosť za poškodenie alebo stratu tovaru prechádza na kupujúceho momentom jeho dodania. Ak kupujúci neprevezme tovar pre dôvody na jeho strane (napr. neschopnosť uhradiť cenu tovaru, nezastihnuteľnosť na dodacej adrese a pod.), znáša náklady spojené s opakovaným dodaním, prípadne je povinný Predávajúcemu nahradiť vzniknutú škodu.

Tovar je oprávnený prevziať len kupujúci uvedený v objednávke. Za týmto účelom môže byť vyzvaný na svoju identifikáciu, a to predložením platného občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. Ku každej zásielke je priložený originálny daňový doklad (faktúra), ktorý slúži zároveň ako záručný list.
Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prepravných možností dodaný v čo najkratšej dobe, obvykle v lehote uvedenej v Akceptácii objednávky. Predávajúci sa zaväzuje splniť objednávku kupujúceho najneskôr do 30 dní od jej obdržania. Ak uplynie vyššie uvedená 30 dňová lehota a Predávajúci objednávku nesplní, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a Predávajúci je povinný do 10 dní odo dňa odstúpenia vrátiť kupujúcemu všetko finančné plnenie, ktoré od neho vopred prijal, a to prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ sa Predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

Doba expedície tovaru je obvykle do štrnásťpracovných dní odo dňa doručenia Akceptácie objednávky. V prípade dlhšej dodacej lehoty Vás budeme o predpokladanom termíne expedície informovať telefonicky alebo e-mailom najbližší pracovný deň po odoslaní objednávky.

Kupujúci je povinný si tovar bezodkladne po jeho prevzatí skontrolovať. Ak zásielka vykazuje známky poškodenia, odporúčame ju odmietnuť a nepreberať, prípadne spísať škodový protokol. Mechanické poškodenie tovaru v neporušenom obale je nutné nahlásiť dopravcovi (odporúčame bezodkladné nahlásenie). Žiadame kupujúceho, aby v prípade reklamácie nevyhadzoval obal, ktorý bude použitý ako dôkaz. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa v čase odoslania tovaru nejednalo o rozpor s kúpnou zmluvou. Rozpor s kúpnou zmluvou predovšetkým znamená, že tovar nemá požadovanú kvalitu a úžitkové vlastnosti popisované Predávajúcim, resp. výrobcom, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre tovar takého druhu obvyklé; že nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov; nie je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a nezodpovedá účelu, ktorý Predávajúci pre použitie tovaru uvádza alebo na ktorý sa tovar obvykle používa.

článok VII

Kúpna cena a platobné podmienky

Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi Predávajúcim a kupujúcim je uvedená v Akceptovaní objednávky.

Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru:

 1. bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.
 2. kreditnou kartou (VISA, MasterCard)

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak úhrada objednaného tovaru nebude poukázaná v prospech Predávajúceho bankového účtu do štyroch dní odo dňa odoslania objednávky kupujúcim.
Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak si po doručení Akceptácii objednávky neprevezme tovar od prepravcu bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, Predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

Vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami kupujúci vyslovene potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

článok VIII

Odstúpenie od zmluvy

Ak Predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo Predávajúci tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto VOP, je Predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

článok IX

Záručné podmienky,  reklamačný poriadok, vybavovanie sťažností a podnetov

Záručná doba na produkt, dodávaný dodávateľom sa riadi príslušnými ustanoveniami ObZ. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ poskytuje záruku na vady produktu, ktoré sa vyskytnú v dobe šiestich mesiacov odo dňa prevzatia produktu odberateľom.
V súlade s § 427 a § 428 ObZ je odberateľ povinný reklamovať zjavnú vadu produktu bezodkladne po jeho prevzatí, najneskôr do 7 dní odo dňa prevzatia produktu. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu sa nebude prihliadať.
Dodávateľom poskytovaná záruka na produkt v plnom rozsahu zaniká, pokiaľ bol produkt použitý na ďalšie spracovanie, alebo bol akýmkoľvek spôsobom upravený, alebo pozmenený.
Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť dodávateľovi reklamovaný produkt na vlastné náklady na adresu dodávateľa čistý, mechanicky nepoškodený, nepotlačený ani inak neoznačený, v originálnom balení s kópiou dodacieho listu alebo faktúry a s presným popisom vady podľa bodu 9.5. VOP reklamačnému pracovníkovi dodávateľa.
Vady musia byť vytknuté písomne alebo e-mailom na riadne vyplnenom reklamačnom liste reklamačnému pracovníkovi dodávateľa. Reklamačný list je prílohou a neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP. Reklamačný list vyplnený odberateľom obsahuje: obchodný názov odberateľa, dátum vydania dokladu, ktorým bol produkt zakúpený, číslo faktúry, katalógové značenie produktu, počet kusov produktu, popis vady, požadovaný spôsob vybavenia reklamácie.
Oprávnená reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
V prípade, ak produkt nie je možné opraviť, dodávateľ si vyhradzuje právo vybaviť reklamáciu náhradným plnením alebo vrátením kúpnej ceny.
Dodávateľ nenesie zodpovednosť za vady zapríčinené mechanicky, nekvalifikovanou obsluhou, použitím nevyhovujúceho spotrebného materiálu, alebo pri inom porušení záručných podmienok, zistených pracovníkom dodávateľa. Zároveň sa odberateľ zaväzuje uhradiť dodávateľovi všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením vady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.

článok X

Ochrana osobných údajov

 

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je pre účely uzatvorenia kúpnej zmluvy povinný oznámiť Predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. Tieto údaje sú v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOOÚ“) považované za osobné údaje (ďalej len „osobné údaje“).

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť Predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu, IČ DPH a bankový účet.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

Registrovaný kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.babygift.sk v časti „Registrácia/Prihlásenie.

 

Predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané Predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán a na účely vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so základnými zásadami spracúvania osobných údajov bude osobné údaje získavať výlučne na účel uvedený v týchto VOP.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so základnými zásadami spracúvania osobných údajov nebude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto VOP a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli získané a že ich nebude uchovávať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely. 

Kupujúci pred odoslaním objednávky oboznámením sa s týmito VOP výslovne vyhlasuje, že Predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom v týchto VOP, resp. na web stránke oznámil:

 1. svoje identifikačné údaje,
 2. identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
 3. účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a kupujúcim a na účely vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 4. že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, číslo bankového účtu, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
 5. že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť, v prípade, že má záujem uzatvoriť kúpnu zmluvu podľa týchto VOP, v opačnom prípade kúpna zmluva nemusí byť uzatvorená.
 6. V prípade, že dotknutá osoba má menej ako 16 rokov, pre spracúvanie osobných údajov je potrebný súhlas zákonného zástupcu. Z tohto dôvodu môže Predávajúci požadovať akékoľvek preukázanie veku Kupujúceho.

Pri získavaní osobných údajov sme povinní poskytnúť a poskytujeme dotknutej osobe nasledovné informácie:

 1. identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený; identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené v článku I týchto VOP a ďalších ustanoveniach týchto VOP,
 2. kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená; zodpovedná osoba nebola určená,
 3. účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov; tieto sú definované v tomto článku VOP,
 4. oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. f) ZoOOÚ; osobné údaje sa nespracúvajú podľa § 13 ods. 1, písm. f) ZoOOÚ,
 5. identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu alebo sprostredkovateľa, tým je Biznisweb.sk.

informáciu o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, informáciu o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie (ďalej len „Komisia“) o primeranosti alebo odkaz na primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie alebo informáciu o tom, kde boli sprístupnené, ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos podľa § 48 ods. 2, § 49 alebo § 51 ods. 1 a 2; nezamýšľame preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,

 1. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia; osobné údaje uchovávame po dobu desiatich rokov
 2. práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby (okrem vyššie uvedeného aj právo na informácie o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, prípadnej existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, ako aj na samotné poskytnutie spracúvaných osobných údajov),
 3. o práve na opravu osobných údajov,
 4. o práve na vymazanie osobných údajov v prípade, kedy už osobné údaje nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali alebo z dôvodu, že dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a) ZoOOÚ, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, alebo z dôvodu, že dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 ZoOOÚ a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 ZoOOÚ, alebo z dôvodu, že osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, alebo ak je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 ZoOOÚ ; toto právo musí dotknutá osoba uplatniť u prevádzkovateľa,
 5. o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov z dôvodu, že dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, alebo z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, alebo z dôvodu, že prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo z dôvodu, že dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 ZoOOÚ, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby,
 6. o práve namietať spracúvanie osobných údajovz dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) ZoOOÚ vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach,
 7. o práve na prenosnosť osobných údajovktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné,
 8. o práve odvolať svoj súhlas v prípade, že sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby,
 9. práve podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 100 ZoOOÚ v prípade, že má dotknutá osoba za to, žeje priamo dotknutá na svojich právach ustanovených ZoOOÚ,

 zohľadňujúc zákonné obmedzenia a výnimky z vyššie uvedených práv dotknutej osoby a povinností prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom vo výške 20 Eur Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa odseku 2, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

Štátnym orgánom vykonávajúcim dozor nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Odborárske námestie č. 3, 817 60 Bratislava 15, Slovenská republika.

článok XI

Záverečné ustanovenia

Ďalšia komunikácia medzi Predávajúcim a kupujúcim sa uskutočňuje elektronickou poštou info@babygift.sk alebo telefonicky

(t. č.: +421905537401) v pracovných dňoch, v čase od 09:00h do 17:00h.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, sa budú spravovať výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet a pod.) pre vykonanie objednávky sú v bežnej sadzbe, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 2. Novembra 2016 a platia pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi Predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho a stávajú účinnými dňom ich zverejnenia na webovej stránke Predávajúceho.

Za Predávajúceho schválila Zuzana Jánošová, konateľka spoločnosti.

 

Prihlásenie